مجموعه سامانه های ماد

تعداد محصولات : 1
RG ضخامت 9.5 ،طول 2400 (میلیمتر)-کارا

کارا

RG ضخامت 9.5 ،طول 2400 (میلیمتر)
عرض 1200 میلیمتر